نفتی که ۳ سال به شل داده میشد را پرداخت نمیکردند

Read More مشاهده بیشتر  
0 Comments