میز نفت - بدهی بابک زنجانی تسویه شد اما چه کسانی طی یک دهه گذشته در مسیر تسویه بدهی او سنگ اندازی کردند؟ چه کسانی از اعدام زنجانی سود می بردند که حالا در سکوت رادیویی به سر می برند؟

Read More مشاهده بیشتر  
1 min read
0 Comments

ده سال کشور را درگیر خود ساخت، نشان می‌دهد که جنگ روانی از سوی سیستم تبلیغاتی دولت سابق -به عنوان «شاه‌کلید» این پرونده- چگونه منافع ملی را گروگان گرفت و عدم‌النفع‌های بسیاری را بر کشور تحمیل کرد

Read More مشاهده بیشتر  
1 min read
0 Comments