میز نفت - بدهی بابک زنجانی تسویه شد اما چه کسانی طی یک دهه گذشته در مسیر تسویه بدهی او سنگ اندازی کردند؟ چه کسانی از اعدام زنجانی سود می بردند که حالا در سکوت رادیویی به سر می برند؟

Read More مشاهده بیشتر  
1 min read
0 Comments