1 min read
05 Mar
05Mar

وصیه جدی رئیس قوه قضائیه به قضات درباره بازداشت های کم ادله؛
آیت الله رئیسی: صدور حکم بازداشت باید بر مبنای ادّله متقن و قطعی باشد و توجه شود که هرگونه خدشه‌ای در دلایل ناظر بر بازداشت یک فرد به هیچ وجه قابل قبول نیست.
فارغ از موضوع تضمین قانونی برای جبران خسارت مادی فرد بازداشت شده، بُعد معنوی قضیه و خسارت وارده به آبرو و روحیه فرد بازداشت شده نیز مدنظر است.
اختیار و حق قانونی به شما قضات محترم داده شده، اما ما حقِ بی تکلیف نداریم.عدد و ارقامی که در دست است، حکایت می کند که باید در این زمینه تاکید شود.

Comments
* The email will not be published on the website.