1 min read
21 Feb
21Feb

سبحانیان با حضور در غرفه خبرگزاری میزان در نمایشگاه رسانه‌های ایران در واکنش به شناسایی اموال بابک زنجانی و بازگشت بدهی‌های او به کشور: در این اتفاق، شاهد بازگشت حقوق عامه به خزانه دولت هستیم، این اقدام موج خبری مثبتی را بین مردم ایجاد کرده است.

Comments
* The email will not be published on the website.