نوبخت:امکان فروش یک قطره نفت هم وجود ندارد ،زنگنه:ماتحریم ها را دور میزنیم


11 Dec