1 min read
13 Jul
13Jul محمود زیبایی کارشناسی تسخیری و دروغین بود که در دادگاه ها با روابطی خود را وارد و مطالبی دروغ را به دادگاه به عنوان کارشناس عنوان مینمود  وکار بازجویی میکرد 

حال از ایران فرار کرده و خانواده اش هم در پرواز کشته شده اند  .

همین شخص منابع ارزی زیادی را در بانک مرکزی با  ولی ا…سیف ریس بانک مرکزی  از بین برده وبیشتر کار تسخیری میکرد .  فیلم بالا مصاحبه وی با  شبکه من و تو است و فیلم زیر قسمتی از دروغ های وی در دادگاه است 


Comments
* The email will not be published on the website.