محمود زیبایی کارمند بانک مرکزی


13 Jul
13Jul

برای مشاهده این فیلم کلیک کنید 👈👈👈👈👈👈👈👈

محمود زیبایی کارشناسی دروغین بود که در دادگاه ها با روابطی خود را وارد و مطالبی دروغ را به دادگاه به عنوان کارشناس عنوان مینمود 

حال از ایران فرار کرده و خانواده اش در پرواز کشته شده اند و سپاه را مقصر میداند و بر علیه نظام دروغ پردازی میکند .

همین شخص منابع ارزی زیادی را در بانک مرکزی با سیف از بین برده و به غارت بردند و حالا بر علیه نظام شعار میدهد در فیلم بالا مصاحبه وی با شبکه من و تو است 


Comments
* The email will not be published on the website.