لینک سایت ها و منابع رسمی در فضای مجازی مربوط به اقای بابک زنجانی


30 May
30May

In cyberspace, existing pages have been created under the name of Mr. Babak Zanjani.

Any publication of the article is supervised by Mr. Babak Zanjani in the pages without a list of explanations of the prosecution.

Page Lists On the main page of this page, it is possible to access images and messages and republish them if you wish and provide any visit to these pages.

در فضای مجازی صفحات موجود بنام اقای بابک زنجانی ساخته شده است. انتشارهر مطلبی ازسوی اقای بابک زنجانی در صفحات غیر رسمی بنام ایشان  تعقیب قضایی خواهد شد.

 فهرست صفحات رسمی و لینک انها در صفحه اصلی این وب سایت موجود است وامکان دسترسی به تصاویر و پیغامها و انتشار مجدد در صورت تمایل و ارایه هرگونه بازدید از این صفحات وجود دارد.

Comments
* The email will not be published on the website.