رییس جمهور : به کرونا رو ندهید خودش میرود


02 May