روحانی ، در دولت قبل نفت را بردند و معلوم نشد چه شد


20 May
20May
م

 آقای روحانی این ویدیو را به یاد خواهیم داشت

Comments
* The email will not be published on the website.