1 min read
23 Jan
23Jan

وزیر سابق نفت همچنین در خصوص پرونده بابک زنجانی نیز گفت: با شروع تحریمها علیه شرکت ملی نفت ایران، چون زیرساختی برای فروش نفت توسط بخش خصوصی نداشتیم بر اساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی افرادی برای خرید نفت به شرکت ملی نفت مراجعه کردند و بابک زنجانی هم یکی از آنها بود.وی افزود: ال سی تعهد شده بابک زنجانی مربوط به یکی از بانکهای ایجاد شده در خارج کشور بود که در آن مقطع ۶۰ درصد مالکیت آن متعلق به یکی از بانکهای بزرگ کشورمان بود، اما قبل سررسید، بابک زنجانی کل بانک را خرید و بنابراین هم صاحب بانک و هم صاحب ال سی اعتباری شد.وی افزود: با اطلاع از این اتفاقات، بلافاصله وی را ممنوع الخروج کردیم و همزمان با اقدامات قضایی، کار کارشناسی برای شناخت دارایی وی را در دستور کار قرار دادیم که پرونده وی حداقل یک متر ارتفاع دارد و تاکنون بیش از ۲۵ دادگاه رسمی برگزار شده و پرونده وی نیز دست وزارت اطلاعات همین دولت کنونی است.قاسمی افزود: قوه قضائیه در این پرونده شجاعانه وارد شد و خوشبختانه هیچ یک از کارکنان صنعت نفت در این پرونده دخیل نبوده و نیستند و هیچ اتهامی متوجه آنها نشده است.

Comments
* The email will not be published on the website.