رستم قاسمی ، بابک زنجانی با مجوز نفت میفروخت ، تحریم شد و کار را سیاسی کردند.


16 Feb
16Feb
Comments
* The email will not be published on the website.