1 min read
17 Sep
17Sepدنیا دار مکافات است 

وقتی پرنده ای زنده است مورچه ها را میخورند

و وقتی میمیرد مورچه ها او را میخورند 

زمانه و شرایط در هر موقعی میتواند تغییر کند 

در زندگی هیچکس را تحقیر و آزار ندهید 

شاید امروز قدرتمند باشید

 اما یادتان باشد زمان از شما قدرتمند تر است 

یک درخت میلیون ها چوب کبریت را میسازد 

اما وقتی زمانش برسد فقط یک چوب کبریت برای سوزاندن میلیون ها درخت کافیست

Comments
* The email will not be published on the website.