1 min read
20 Feb
20Feb

دارایی های ارزی متعلق به بابک زنجانی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته تا مثل سایر دارایی‌ها در خزانه کشور وارد شده و تحت مدیریت خزانه مصرف شود

Comments
* The email will not be published on the website.